Magne Lunde Taksering

FAQ - klikk på spørsmål og få svar

Dersom to parter har forskjellige verdiinteresser i en eiendom, vil det ofte være slik at begge parter engasjerer hver sin takstmann.
Verditaksering er basert på takstmannens begrunnede skjønn. Det er derfor lite sannsynlig at begge takstmennene vil vurdere verdibildet helt likt.
For å komme fram til det mest trygge verdibildet, er det fornuftig at de to partsoppnevte (men likevel uavhengige) takstmennene, møter på en felles befaring hvor begge parter også er tilstede.
Dette vil bety at begge takstmennene får nøyaktig den samme bakgrunnsinformasjonen om eiendommen.
Denne framgangsmåten blir ofte benyttet i forbindelse med arve- og skifteoppgjør.

Det anbefaler jeg ikke, da faren for bevisforspillelse er tilstede og din sak iht. eiertvist vil stå mye svakere.

 • Boligsalgsrapport – er en tilstandsrapport som gir svar på byggetekniske forhold.  Den gir også antydning på bygningsdelenes levetid, og gis ofte i forbindelse med takst og arealmålinger.  
  Les mer om Boligsalgsrapport her.
 • Reklamasjonsrapport – er en tilstandsrapport som vurderer reklamerte forhold ved en eiendom. Dette gjøres i forhold til tilgjengelig teknisk dokumentasjon. En vurderer typisk økonomiske konsekvenser av det reklamerte forhold, mht. utbedring.  En reklamasjonsrapport lages typisk i forbindelse med forhold som dukker opp i etterkant av et kjøp eller byggfeil.
 • Salgs og lånetakster – benyttes som underlag ved salg og lån/refinansiering.
 • Tilstandsrapporter – er en detaljert teknisk beskrivelse av tilstand f.eks. en bolig/hytte befinner seg i. Innholdet er regulert i forhold til Norsk standard.
 • Verditakst er en vurdering av markedsverdien på taksobjektet med hensyn til beliggenhet, standard, størrelse, vedlikehold, heftelser, bruksrettigheter m.m.
 • Overtagelsesforretning ved kjøp av bolig.
 • Forhåndstakster og bistand ved nye byggeprosjekter.
 • Skadetaksering og skjønn.
 • Arealmålinger
 • Tomtetaksering 

Salg og kjøp av eiendom skjer normalt gjennom eiendomsmegler.
Boligsalgsrapporter, som bør være grunnlaget for en takst, foregår som en "uhildet" prosess som  bestilles uavhengig av eiendomsmegler - og gjøres ofte av selger.

Etter kunders ønske kan eiendomsmeglere være behjelpelige med å formidle kontakt til takstmann,  men en boligsalgsrapport - og hva denne skal inneholde, er strengt regulert.
Boligsalgsrapportene leveres på fastsatte skjema utarbeidet av blant annet Norges takseringsforbund og det bør kun benyttes DNV (Det Norske Veritas) sertifiserte takstmenn.

 • BTA (Bruttoareal) er boligens areal inkl. yttervegger og ved leiligheter til senter av vegg mot nabo/ fellesareal. 
 • BRA(Bruksareal) er boligens innvendige areal, målt til innsiden av omsluttende vegger.
 • P-ROM(primære arealer) / tidligere BOA (Boligarereal), som er BRA av innredete rom (ikke kott, boder ol.). 
  Vurderingen kan være komplisert og er til en viss grad avhengig av takstmannens skjønn.
  Arealet måles uten hensyn til byggeforskriftenes krav til rom.
  P-ROM (primære arealer) er nesten det samme som det tidligere BOA.

Typiske kunder er private som tar kontakt i forbindelse med behov for boligsalgsrapporter og taksering, f.eks. ved salg, reklamasjoner, endring av lån, tilstandsrapporter, arv og skade.

Andre type kunder er eiendomsmeglere, advokater, banker, forsikringsselskaper og kommune/offentlige etater.

Se vår prisliste her! 

 • Prisene vil kunne variere fra oppdrag til oppdrag.
 • Prisene er basert på medgått tid, men på forespørsel kan vi gi en fast pris for de mest vanlige boligtypene (se prisliste).
 • Prisen på våre tjenester blir tillagt 25% mva. (merk at prislisten har også oppgitt pris inkl. mva.) 
 • Prisen er også avhengig av det dokumentgrunnlaget vi får fra deg som kunde.
  Jo mer vi selv må grave fram av opplysninger, desto dyrere blir taksten! 

Dette vil variere med oppdragstypen. 
Vanlig er:

 • plantegninger,
 • forsikringspoliser,
 • oppgaver over kommunale avgifter,
 • festekontrakter,
 • event. leiekontrakter,
 • erklæringer om for eksempel veiretter, boretter og mulige grunnavståelser mv.,
 • opplysninger om reguleringsplaner og byggeplaner i nabolaget etc. er viktige opplysninger for oss.

Det er en mengde områder som blir taksert, ofte av forskjellige spesialister.  Et område kan f.eks være industrimaskiner.
Jeg tilbyr taksering knyttet til bolig, hytte, tomter, mindre forretning og industrilokaler.

Igjen avhengig av oppdraget, men besiktigelsen i vanlige boliger tar ca. 1 time for en takst.

For en teknisk gjennomgang (Tilstandsrapport eller Boligsalgsrapport) går det noe mer tid.

Vi bruker en kombinasjon av tegninger og kontrollmål med laserinstrument eller metermål/måleband.

Borett/ bruksrett er vanligvis inngått i forbindelse med overdragelse av eiendom til neste generasjon.
En tinglyst borett vil være en verdireduserende heftelse på eiendommen.

Jeg har drevet med taksering i omlag 15 år og har skaffet meg bred erfaring på området.

Jeg er utdannet Byggmester og har omlag 30 års erfaring som utførende håndverker og byggeleder.
I tillegg har jeg senere år oppdatert mine teoretiske kunnskaper hos Norges eiendomsakademi, avlagt flere eksamener - og er sertifisert takstmann i Norges Takseringsforbund samt godkjent av DNV (Det Norske Veritas) som takstmann vedr. verditaksering og boligsalgsrapportering.
Med min bakgrunn fra byggebransjen, utdanning og lange erfaring har jeg et godt grunnlag for å gi en riktigst mulig vurdering av både tilstand og markedsverdi. 

Nei, vi kan levere en forenklet vurdering av verdien av eiendommen i forbindelse med refinansiering.
Den omfatter ikke en teknisk beskrivelse bygninger og nevner bare graverende forhold som kan være av interesse for en långiver.

I alle tilfeller er vi pålagt å rapportere vårt skjønn når det gjelder markedsprisen i taksten.
Dette skal vi gjøre uavhengig av hva taksten skal brukes til.
Man kan derfor ikke bestille "høye" eller "lave" takster av oss.  

Det kan være forskjellige årsaker til slikt.
Vi kommer på befaring og gir råd om ytterligere undersøkelser hvis det er nødvendig og tips om hva som bør gjøres videre.

Regelmessig rengjøring av sluk forebygger lukt, tilstopping og oversvømmelse.
Det er en god vedlikeholdsrutine å gjennomføre.  Bruk gjerne en våtstøvsuger til å rense sluk (NB. ikke tøm innholdet i toalettet da hårrester kan føre til tilstoppelse av rør).

Taksten er oppdragsgivers dokument.

Vi har taushetsplikt om alle forhold rundt takseringen.

Ikke mer enn at vi kan bevege oss rundt på en grei måte.
F.eks. vil stappfulle boder i kjellere bety at vi tar forbehold i taksten om at rommet ikke er besiktiget.
Krypkjeller og loft skal være tilgjengelig for inspeksjon.
Luker bør derfor være åpnet på forhånd.
Det er også fint om det er satt opp lys (gjerne midlertidig), slik at vi kan utføre takseringsarbeidet på en god måte.